Kirkevedtægt

Under henvisning til lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker, hvorefter betaling for brug af kirken ved særlige kirkelige handlinger, møder m.v. fastsættes i en vedtægt, der udfærdiges af Menighedsrådet og godkendes af provstiudvalget, fastsættes hermed følgende takster for:

Majbølle og Vigsnæs kirker og kapel i Lolland Østre Provsti

§ 1. Vielse eller kirkelig velsignelse

a. Brug af kirken ved vielse eller kirkelig velsignelse, hvor én af parterne er medlem af folkekirken og bor i sognet eller har særlig tilknytning til sognet, er gratis.

b. I andre tilfælde betales et beløb for brug af kirken efter §4.

§2. Begravelse eller bisættelse

a. Brug af kirken ved begravelse eller bisættelse, hvor afdøde var medlem af folkekirken og boede i sognet eller havde særlig tilknytning til sognet, er gratis.

b. I andre tilfælde betales et beløb for brug af kirken efter §4.

§3. Dåb

a. Dåb foretages i kirken ved sognets gudstjenester på søn- og helligdage, eller ved særligt annoncerede dåbsgudstjenester – max 1 lørdag pr. måned.

b. Når dåb efter aftale med præsten foretages på et andet tidspunkt, betales for brug af kirken efter §4.

§4. Takster for brug af kirken ved kirkelige handlinger

Takstbeløbet for brug af kirken omfatter udgifter til medvirken af graver samt opvarmning, belysning, rengøring og ringning. Takstbeløbet er 2.448 kr. for år 2016 og reguleres årligt pr. 1. januar. Ved brug af organist og/eller kirkesanger skal der betales for 3 timer efter de til enhver tid gældende takster. Alle beløb faktureres forud for afholdelsen af arrangementet – og skal være betalt inden arrangementet afholdes.

§5. Kirkekoncert, kirkespil og kirkelige møder

Hvis kirken med menighedsrådets samtykke anvendes til andre kirkelige formål end gudstjenester og kirkelige handlinger, opkræves efter nærmere aftale i hvert enkelt tilfælde et beløb for brug af kirken.

§6. Pyntning af kirken

a. Særlig pyntning af kirkens stolestader mm. i forbindelse med kirkelige handlinger kan foretages af kirkens graver efter nærmere aftale. Udover udgiften til materialer betales for den tid graveren bruger på opgavens udførelse.

b. Pyntning af kirken i forbindelse med kirkelige handlinger kan foretages ved egen foranstaltning.

§7. Kirkens åbningstider

a. Folkekirkens gudstjenester er offentlige

b. Der er derudover gratis adgang til kirken når den er åben.

§8. Benyttelse af kapel

a. Brug af kapel til henstilling af kister i forbindelse med bisættelser og begravelser i kirken er gratis, hvis afdøde var medlem af folkekirken og boede i sognet eller havde særlig tilknytning til sognet.

b. I alle andre tilfælde betales for benyttelse af kapel. Takstbeløbet er 200 kr. pr døgn for år 2016 og reguleres årligt pr. 1. januar.

c. Kirkelige handlinger foretaget fra kapellet er gratis for medlemmer af folkekirken med bopæl i sognet eller med særlig tilknytning til sognet. I andre tilfælde opkræves et beløb på 1.000 kr. for at bruge kapellet.

Taksterne er fastsat i februar 2016. De reguleres herefter årligt pr. 1. januar.

Majbølle og Vigsnæs Menighedsråd, den 23. februar 2016

 

 

 

 

cookie information